skip to Main Content
Het Tweede Noodpakket Voor Ondernemers; De Belangrijkste Wijzigingen

Het tweede noodpakket voor ondernemers; de belangrijkste wijzigingen

Op 20 mei 2020 heeft het kabinet bekendgemaakt welke extra maatregelen er worden genomen om ondernemers, zowel zelfstandig als actief in het MKB, te steunen.
In dit artikel praten we je in razend tempo bij over deze maatregelen. Wil je meer weten over de gevolgen die deze regeling heeft voor jouw organisatie of heb je hulp nodig bij je aanvragen, schroom dan niet om contact [link naar contactpagina] met ons op te nemen. Wij helpen je graag.

In een notendop:

  • De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) wordt opgevolgd door een nieuwe regeling: de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL).
  • NOW 2.0 bevat o.a. het schrappen van de ontslagboete, de verhoging van de forfaitaire opslag en het verbod op winstuitkeringen, bonussen of inkopen van eigen aandelen
  • Tozo 1 wordt Tozo 2 met als grootste wijziging de partnerinkomenstoets
  • Belastinguitstel tot 1 september 2020
  • De Corona Overbruggingslening (COL) t.b.v. de verbetering van de liquiditeitspositie van start- en scaleups krijgt een tweede tranche van 150 miljoen euro.

TOGS wordt opgevolgd door TVL

De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) is bedoeld voor mkb-bedrijven met maximaal 250 werknemers die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren tijdens de coronacrisis. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen kunnen tot 20.000 euro belastingvrije tegemoetkoming per 3 maanden krijgen om vaste lasten (zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen) te kunnen blijven opbrengen. Bedrijven in sectoren die in aanmerking komen voor de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) kunnen straks van de TVL gebruikmaken.
Loonkosten horen hier niet bij omdat deze deels worden gecompenseerd door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW).

De tegemoetkoming wordt gebaseerd op het totale omzetverlies. Van het omzetverlies wordt het percentage vaste lasten berekend. Van dat percentage vaste lasten wordt een deel gecompenseerd. De exacte berekening per sector wordt uitgewerkt.

Aanvragen kunnen -digitaal!- ingediend worden vanaf medio juni 2020 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De exacte datum wordt nog bekendgemaakt. Ook als je al gebruik hebt gemaakt van de TOGS kan je gebruikmaken van de TVL. De regeling geldt vanaf 1 juni tot en met 31 augustus 2020. Heb je hulp nodig bij jouw aanvraag of heb je vragen over de TOGS, bel [link naar contactpagina] ons dan. We helpen je graag.

NOW 2.0

Een ondernemer die minstens 20% omzetverlies verwacht, kan vanaf 6 juli 2020 een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij UWV voor juni, juli en augustus. De verlengde NOW-regeling hanteert dezelfde systematiek van tegemoetkoming, maar bevat ook wijzigingen:

De ontslagboete wordt geschrapt. Bedrijven die de NOW 2.0 ontvangen, krijgen dus geen extra verlaging meer op hun NOW-subsidie als ze werknemers om bedrijfseconomische redenen ontslaan. Wel krijgen werkgevers een correctie als ze personeel waar ze NOW over ontvangen ontslaan.

Werkgevers die de NOW aanvragen, moeten hun werknemers stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Zij leggen hier bij aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring over af. Vanaf juli kunnen deze werknemers kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen volgen via ‘Nederland leert door’ om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie. Daarnaast krijgen vakbonden inspraak als een werkgever meer dan 20 werknemers wil ontslaan.

De vaste (forfaitaire) opslag wordt verhoogd van 30 naar 40 procent. Daarmee levert de NOW ook een bijdrage aan andere kosten dan de loonkosten.

De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020. Daarnaast wordt in de al lopende NOW-regeling maart ook als uitgangspunt genomen als de loonsom in de maanden maart-mei hoger is dan in januari-maart. Dit is van belang voor seizoensgebonden bedrijven.

Daarnaast mag een bedrijf dat gebruikmaakt van de NOW over dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.

Tozo 2

Het kabinet verlengt de versoepelde regeling om zelfstandig ondernemers waaronder zzp’ers te ondersteunen. Zelfstandigen kunnen bij hun gemeente aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult tot eind augustus 2020 het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald.

De voorwaarden van de verlenging zijn vrijwel hetzelfde, op één belangrijk verschil na: bij Tozo 2 telt wél mee wat het inkomen van de partner is voor het vaststellen van de hoogte van de uitkering. Bij Tozo 1 gold deze partnertoets niet.

De partnerinkomenstoets wordt uitgevoerd als je de aanvullende uitkering levensonderhoud aanvraagt. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, heb je geen recht op deze regeling.

Voor ontslagen flexwerkers die niet voldoen aan de voorwaarden voor WW of bijstand werkt het kabinet op verzoek van de Tweede Kamer aan een tijdelijke en uitvoerbare oplossing.

Uitstel betaling belasting verlengd tot 1 september

De Belastingdienst verleent uitstel van betaling aan ondernemers: vanaf 1 september hoeft pas betaald te worden en eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen hoeven niet te worden voldaan. De belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen zijn tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%. Ook andere belastingmaatregelen uit het eerste steunpakket zijn tot 1 september 2020 verlengd.

In geval ondernemers voor een langere periode belastinguitstel aanvragen, moeten zij verklaren geen dividenden en bonussen uit te keren, of eigen aandelen inkopen.

De Corona Overbruggingslening (COL) die bijdraagt aan de verbetering van de liquiditeitspositie van startups en scaleups krijgt vanwege het grote aantal ingediende aanvragen een tweede tranche van 150 miljoen euro. Met deze kredietregeling kunnen startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers via Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROMS) een aanvraag indienen.

Heb je vragen over wat deze nieuwe regelingen voor mogelijkheden bieden voor jouw organisatie, heb je hulp nodig bij het aanvragen van regelingen of heb je (fiscaal) advies nodig voorafgaand aan het nemen van (ingrijpende) bedrijfskundige beslissingen, neem dan contact [link naar contactpagina] met ons op. We zullen er alles aan doen om je verder te helpen.

 

VERSTRATEN & BERGKAMP De Fruittuinen 2
2132 NZ HOOFDDORP
Verzenden
Back To Top